Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SERWISU", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez Żłobek Gminny w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16a, 26-067 Strawczyn, i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych jest Żłobek Gminny w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16a,
26-067 Strawczyn, jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Twoich potrzeb i zainteresowań.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy je, aby:
- zapewniać większe bezpieczeństwo usług,
- udoskonalać nasze usługi i maksymalnie dopasować je do Twoich zainteresowań,

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania ? oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów przez Żłobek Gminny w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16a, 26-067 Strawczyn i na zlecenie Zaufanych Partnerów i bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (KLAUZULA_OBOWIĄZKU_INFORMACYJNEGO_RODO.pdf)KLAUZULA_OBOWIĄZKU_INFORMACYJNEGO_RODO.pdf 192 kB
 • DSCN0407
 • DSCN0408
 • DSCN0409
 • DSCN0410
 • DSCN0413
 • DSCN0414
 • DSCN0415
 • DSCN0406
 • DSCN0416
 • DSCN0417
 • DSCN0418
 • DSCN0404
 • DSCN0405
 • DSCN0419
 • DSCN0480

Personel żłobka składa się z 9 osób: Pani dyrektor, 4 opiekunek, księgowej, intendentki, kucharki oraz woźnej. Wszystkie opiekunki posiadają pełne kwalifikacje do pracy w żłobku, większość legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku pedagogicznym. Panie chętnie podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia. Opiekunki znają potrzeby, możliwości i oczekiwania dzieci. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka w celu lepszego stymulowania rozwoju. W żłobku wykorzystywane są aktywne metody pracy tj. metody gimnastyki twórczej, metody stymulujące postawy, myślenie twórcze.

Kadra Gminnego Żłobka w Strawczynie w pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz edukacyjnej kieruje się następującym mottem:

"Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
Jeśli nie może - pomóż"
Janusz Korczak

 

Dyrektor: mgr Agnieszka Mulik

Opiekunki:

 • mgr Katarzyna Kulińska (od 01.09.2017-16.04.2018 roku)
 •  Dorota Dudek (od 16.04.2018 roku)
 • mgr Katarzyna Ziętek (od 01.09.2017-31.08.2019 roku)
 • mgr Barbara Wawrzeńczyk (od 01.09.2017- 31.08.2018 roku)
 •   Karolina Woźniak (od 01.09.2018 roku)
 • mgr Edyta Poświat (od 01.09.2017-11.12.2019 roku)
 • mgr Anna Wilk (od 01.09.2019-31.12.2021 roku)
 • mgr Kamila Ciszek-Mróz (od 28.10.2019-31.10.2021 roku)
 • mgr  Ewelina Naporowska (od 22.03.2021-21.08.2022 roku)
 • mgr Katarzyna Szymkiewicz (od 01.11.2021 roku)
 •  Edyta Gołuchowska (od 01.02.2022 roku)
 • dypl.rodz.pielęg.Barbara Ciołak od 01.09.2018 roku

Woźna: Katarzyna Ciesielska

Kucharka: Renata Dyl

Intendentka: Agata Gawrońska

Księgowa: mgr Małgorzata Jas

Marta Met od  01.09.2021r - 30.09.2022 roku

Główna księgowa : Małgorzata Met od 01.10.2022 roku

Żłobek Gminny w Strawczynie działa w ramach projektu AKTYWNI RODZICE - SZCZĘŚLIWE DZIECI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego lata 2014-2020: Oś priorytetowa: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie: 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego; Poddziałanie: 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe).

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób fizycznych z terenu gminy Strawczyn (sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3), które powracają na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka/ci oraz zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Strawczyn.

Dzięki projektowi została uruchomiona FORMA INSTYTUCJONALNA i NIEINSTYTUCJONALNA (NIANIA ) opieki nad dziećmi, która obejmie łącznie 26 rodziców/opiekunów dzieci od 20 m-ca życia do lat 3. Żłobek w ramach projektu umożliwia dziecku uczestnictwo w następujących zajęciach:

 • zabawy z językiem angielskim,
 • muzykoterapia,
 • wychowanie sensoplastyczne,
 • opieka logopedyczna,
 • opieka psychologa również dla rodziców,
 • gimnastyka korekcyjna i obserwacja postawy,
 • dogoterapia.

Dzieci mają zapewnione żywienie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami:

 • I śniadanie,
 • II śniadanie,
 • obiad (2 dania),
 • podwieczorek.

W ramach projektu zostały wyposażone sale żłobka w niezbędny sprzęt RTV, IT, AGD, meble, zabawki, artykuły higieniczne i pielęgnacyjne dla dzieci.

Wartość projektu: 1 772 991,96

Wartość dofinansowania: 1 494 446,92

 

Opracowała: Koordynator Projektu - mgr Agata Wychowaniec

Regulamin
Żłobka Gminnego w Strawczynie

I. Postanowienia ogólne:

Żłobek Gminny w Strawczynie działa na podstawie:

 • Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz., 446 z późn.zm.),
 • Art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz., 157),
 • Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz., 1870 z późn. Zm.)
 • Uchwały Rady Gminy Strawczyn Nr XXXI/206/2017 z dnia 31 marca 2017r.
 1. Żłobek nosi nazwę "Żłobek Gminny w Strawczynie"; nazwa Żłobka jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Strawczyn, zwana dalej Gminą
 3. Siedziba Żłobka znajduje się w Strawczynie przy ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn w budynku Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie.
 4. Żłobkiem kieruje dyrektor, powołany i odwołany przez Wójta Gminy Strawczyn, który jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora Żłobka.
 5. Do Żłobka uczęszczają dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym).
 6. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przez Wójta Gminy Strawczyn;

II. Cele i zadania Żłobka Gminnego w Strawczynie:

 1. Celem Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku, potrzeb dzieci i możliwości Żłobka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
 2. Do podstawowych zadań Żłobka należy:
  1. Zapewnienie dzieciom warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  2. Zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku
  3. Zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych
  4. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim,
  5. Zapewnienie dzieciom w Żłobku prawidłowego, racjonalnego żywienia, dostosowanego do wieku, diety dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie dietetyki
  6. Organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach
  7. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dziecka i pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu umiejętności rozwojowych dziecka,
  8. Współdziałanie z instytucjami
  9. Organizowanie optymalnych warunków rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań dzieci
  10. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym poprzez organizowanie i prowadzenie ćwiczeń, zabaw rozwijających motorykę i zdolności umysłowe dziecka, zgodnie z wrodzonym potencjałem dziecka, jego możliwościami rozwojowymi.
  11. Organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku dzieci i stymulujących ich rozwój, w szczególności poprzez zajęcia ruchowe, zabawy z elementami edukacji, techniczne, dydaktyczne, konstrukcyjno-montażowe.

III. Dzienny wymiar godzin oraz zasady funkcjonowania Żłobka:

 1. Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych w Żłobku odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 16.30
 2. Żłobek jest czynny przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych ustanowionych przerw, w tym corocznej przerwy wakacyjnej, której termin ustalany jest corocznie na wniosek Dyrektora Żłobka.
 3. W okresie przerwy wakacyjnej Żłobek nie sprawuje opieki wychowawczej i nie przyjmuje dzieci.
 4. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ograniczeń w pracy Żłobka włącznie z ustanowieniem w pracy Żłobka przerwy dodatkowej, w tym w szczególności ograniczeń lub przerwy w pracy Żłobka na czas przeprowadzenia w Żłobku prac remontowych.
 5. Żłobek dysponuje 16 miejscami dla dzieci.
 6. Dzienny czas pracy wynosi 10 godzin, ustalony jest przez Dyrektora Żłobka.

IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń w Żłobku; prawa i obowiązki rodziców opiekunów prawnych dziecka), opiekunów w Żłobku:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do Żłobka mają prawo do:
  1. wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka, pracy pracowników Żłobka, w tym dyrektora Żłobka,
  2. pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka;
  3. pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji planu zajęć w Żłobku, planowanych uroczystości.
 2. Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dotyczą:
  1. punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka;
  2. w przypadku, gdy dziecko odbiera osoba nie będąca rodzicem (opiekunem prawnym), rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka (Zał. 1);
  3. powiadamiania dyrektora, opiekunów Żłobka o każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem tj., co najmniej na jeden dzień przed datą planowanej nieobecności dziecka w Żłobku, a w przypadku zachorowania lub innej nagłej przyczyny - w pierwszym dniu nieobecności dziecka w Żłobku do godziny 7.30;
  4. Do Żłobka nie są przyjmowane dzieci chore (przeziębione, zakatarzone, kaszlące, z wysypką). Personel Żłobka ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. W razie stwierdzenia zachorowania w trakcie pobytu dziecka w Żłobku, rodzice (opiekunowie prawni), na wezwanie Żłobka, mają obowiązek bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki;
  5. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii przedłożenia opiekunowi stosownego zaświadczenia lekarskiego;
  6. W przypadku zakończenia choroby dziecka zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w Żłobku, w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zwolnić z obowiązku przedłożenia zaświadczenia;
  7. Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy poddaje się ocenie. Jeżeli opiekun w Żłóbku uzna, po konsultacji z dyrektorem, że urazy te mogą wskazywać na to, że są one skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy, sporządza stosowną dokumentację opatrzoną data i podpisami opiekuna w Żłobku i Dyrektora. O sporządzeniu notatki służbowej informuje się odbierającego rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Stwierdzone przejawy przemocy kieruje się na Policję;
  8. Ze względów bezpieczeństwa dziecka oraz innych dzieci przebywających w Żłobku rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko do Żłobka bez ozdób typu kolczyki, pierścionki, ostre przedmioty itp.;
  9. Wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych Żłobka (Zał. 2)
  10. Upoważnienia opiekunów dziecka do przeprowadzania czynności higieniczno-sanitarnych podczas pobytu dziecka w Żłobku ( Zał.3);
  11. Rodzic/opiekun prawny zaopatruje dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, ubranka na zmianę, buciki na zmianę nie wiązane;
  12. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę do tego upoważnioną, po godzinie 16.30, pracownik zawiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora;
  13. W przypadku stwierdzenia przez opiekunów w Żłobku iż osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających dziecko nie będzie wydane takiej osobie. Opiekunowie zawiadamiają o zaistniałej sytuacji Dyrektora Żłobka.
  14. Dzieci odbierane są przez opiekunów Żłobka z szatni i do szatni są odprowadzane;
  15. Do opiekunów Żłobka należy:
   1. Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych;
   2. Zapewnienie dziecku maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie pobytu w placówce;
   3. Zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dziecka;
   4. Reagowanie na każdy płacz i wołanie dziecka, łagodne i wyrozumiałe traktowanie każdego dziecka;
   5. Współpraca z rodzicami dziecka w celu wypracowania wspólnej linii opiekuńczo - wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby oraz możliwości danego dziecka;
   6. Wyrabianie u dziecka nawyków prawidłowego i w miarę możliwości dziecka samodzielnego jedzenia;
   7. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, higienicznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
   8. Utrwalanie u dziecka nawyków higienicznych (mycie rąk przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety);
   9. Odpowiednie przygotowanie dzieci do zabawy, jedzenia, odpoczynku, wychodzenia na świeże powietrze;
   10. Układanie planów zajęć danej grupie;
   11. Prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem i obserwacja dziecka oraz pozostałej dokumentacji;
   12. Podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzeganie przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka;
   13. Przestrzeganie w czasie pracy zasad wynikających z Dobrej Praktyki Higienicznej obowiązującej w placówce;
   14. Opiekunki dziecięce podlegają Dyrektorowi Żłobka. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności opracowane przez Dyrektora Żłobka.
  16. Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze Żłobka może nastąpić w przypadku:
   1. Za wypowiedzeniem - na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego co najmniej na 7 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc wypowiedzenia;
   2. Ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
    1. Nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 7 dni od zapisania dziecka do Żłobka, gdy rodzice nie powiadomią Dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności;
    2. Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych dzieci oraz braku współpracy rodziców dziecka z placówki, w szczególności jeśli rodzice dziecka nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka lub konsultacji psychologiczno - pedagogicznej dziecka;
    3. Zatajaniu przez rodziców dziecka informacji o stanie zdrowia dziecka, a pobyt w Żłobku może zagrażać jego bezpieczeństwu;
    4. Nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku przez 30 dni w danym miesiącu kalendarzowym spowoduje skreślenie dziecka z listy korzystających ze Żłobka;
  17. Personel Żłobka nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Żłobka.
  18. Żłobek umożliwia ubezpieczenie każdego dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku przez czas trwania projektu.