Regulamin
Żłobka Gminnego w Strawczynie

I. Postanowienia ogólne:

Żłobek Gminny w Strawczynie działa na podstawie:

 • Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz., 446 z późn.zm.),
 • Art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz., 157),
 • Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz., 1870 z późn. Zm.)
 • Uchwały Rady Gminy Strawczyn Nr XXXI/206/2017 z dnia 31 marca 2017r.
 1. Żłobek nosi nazwę "Żłobek Gminny w Strawczynie"; nazwa Żłobka jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Strawczyn, zwana dalej Gminą
 3. Siedziba Żłobka znajduje się w Strawczynie przy ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn w budynku Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie.
 4. Żłobkiem kieruje dyrektor, powołany i odwołany przez Wójta Gminy Strawczyn, który jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora Żłobka.
 5. Do Żłobka uczęszczają dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym).
 6. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przez Wójta Gminy Strawczyn;

II. Cele i zadania Żłobka Gminnego w Strawczynie:

 1. Celem Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku, potrzeb dzieci i możliwości Żłobka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
 2. Do podstawowych zadań Żłobka należy:
  1. Zapewnienie dzieciom warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  2. Zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku
  3. Zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych
  4. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim,
  5. Zapewnienie dzieciom w Żłobku prawidłowego, racjonalnego żywienia, dostosowanego do wieku, diety dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie dietetyki
  6. Organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach
  7. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dziecka i pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu umiejętności rozwojowych dziecka,
  8. Współdziałanie z instytucjami
  9. Organizowanie optymalnych warunków rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań dzieci
  10. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym poprzez organizowanie i prowadzenie ćwiczeń, zabaw rozwijających motorykę i zdolności umysłowe dziecka, zgodnie z wrodzonym potencjałem dziecka, jego możliwościami rozwojowymi.
  11. Organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku dzieci i stymulujących ich rozwój, w szczególności poprzez zajęcia ruchowe, zabawy z elementami edukacji, techniczne, dydaktyczne, konstrukcyjno-montażowe.

III. Dzienny wymiar godzin oraz zasady funkcjonowania Żłobka:

 1. Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych w Żłobku odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 16.30
 2. Żłobek jest czynny przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych ustanowionych przerw, w tym corocznej przerwy wakacyjnej, której termin ustalany jest corocznie na wniosek Dyrektora Żłobka.
 3. W okresie przerwy wakacyjnej Żłobek nie sprawuje opieki wychowawczej i nie przyjmuje dzieci.
 4. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ograniczeń w pracy Żłobka włącznie z ustanowieniem w pracy Żłobka przerwy dodatkowej, w tym w szczególności ograniczeń lub przerwy w pracy Żłobka na czas przeprowadzenia w Żłobku prac remontowych.
 5. Żłobek dysponuje 16 miejscami dla dzieci.
 6. Dzienny czas pracy wynosi 10 godzin, ustalony jest przez Dyrektora Żłobka.

IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń w Żłobku; prawa i obowiązki rodziców opiekunów prawnych dziecka), opiekunów w Żłobku:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do Żłobka mają prawo do:
  1. wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka, pracy pracowników Żłobka, w tym dyrektora Żłobka,
  2. pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka;
  3. pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji planu zajęć w Żłobku, planowanych uroczystości.
 2. Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dotyczą:
  1. punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka;
  2. w przypadku, gdy dziecko odbiera osoba nie będąca rodzicem (opiekunem prawnym), rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka (Zał. 1);
  3. powiadamiania dyrektora, opiekunów Żłobka o każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem tj., co najmniej na jeden dzień przed datą planowanej nieobecności dziecka w Żłobku, a w przypadku zachorowania lub innej nagłej przyczyny - w pierwszym dniu nieobecności dziecka w Żłobku do godziny 7.30;
  4. Do Żłobka nie są przyjmowane dzieci chore (przeziębione, zakatarzone, kaszlące, z wysypką). Personel Żłobka ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. W razie stwierdzenia zachorowania w trakcie pobytu dziecka w Żłobku, rodzice (opiekunowie prawni), na wezwanie Żłobka, mają obowiązek bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki;
  5. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii przedłożenia opiekunowi stosownego zaświadczenia lekarskiego;
  6. W przypadku zakończenia choroby dziecka zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w Żłobku, w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zwolnić z obowiązku przedłożenia zaświadczenia;
  7. Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy poddaje się ocenie. Jeżeli opiekun w Żłóbku uzna, po konsultacji z dyrektorem, że urazy te mogą wskazywać na to, że są one skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy, sporządza stosowną dokumentację opatrzoną data i podpisami opiekuna w Żłobku i Dyrektora. O sporządzeniu notatki służbowej informuje się odbierającego rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Stwierdzone przejawy przemocy kieruje się na Policję;
  8. Ze względów bezpieczeństwa dziecka oraz innych dzieci przebywających w Żłobku rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko do Żłobka bez ozdób typu kolczyki, pierścionki, ostre przedmioty itp.;
  9. Wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych Żłobka (Zał. 2)
  10. Upoważnienia opiekunów dziecka do przeprowadzania czynności higieniczno-sanitarnych podczas pobytu dziecka w Żłobku ( Zał.3);
  11. Rodzic/opiekun prawny zaopatruje dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, ubranka na zmianę, buciki na zmianę nie wiązane;
  12. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę do tego upoważnioną, po godzinie 16.30, pracownik zawiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora;
  13. W przypadku stwierdzenia przez opiekunów w Żłobku iż osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających dziecko nie będzie wydane takiej osobie. Opiekunowie zawiadamiają o zaistniałej sytuacji Dyrektora Żłobka.
  14. Dzieci odbierane są przez opiekunów Żłobka z szatni i do szatni są odprowadzane;
  15. Do opiekunów Żłobka należy:
   1. Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych;
   2. Zapewnienie dziecku maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie pobytu w placówce;
   3. Zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dziecka;
   4. Reagowanie na każdy płacz i wołanie dziecka, łagodne i wyrozumiałe traktowanie każdego dziecka;
   5. Współpraca z rodzicami dziecka w celu wypracowania wspólnej linii opiekuńczo - wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby oraz możliwości danego dziecka;
   6. Wyrabianie u dziecka nawyków prawidłowego i w miarę możliwości dziecka samodzielnego jedzenia;
   7. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, higienicznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
   8. Utrwalanie u dziecka nawyków higienicznych (mycie rąk przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety);
   9. Odpowiednie przygotowanie dzieci do zabawy, jedzenia, odpoczynku, wychodzenia na świeże powietrze;
   10. Układanie planów zajęć danej grupie;
   11. Prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem i obserwacja dziecka oraz pozostałej dokumentacji;
   12. Podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzeganie przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka;
   13. Przestrzeganie w czasie pracy zasad wynikających z Dobrej Praktyki Higienicznej obowiązującej w placówce;
   14. Opiekunki dziecięce podlegają Dyrektorowi Żłobka. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności opracowane przez Dyrektora Żłobka.
  16. Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze Żłobka może nastąpić w przypadku:
   1. Za wypowiedzeniem - na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego co najmniej na 7 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc wypowiedzenia;
   2. Ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
    1. Nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 7 dni od zapisania dziecka do Żłobka, gdy rodzice nie powiadomią Dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności;
    2. Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych dzieci oraz braku współpracy rodziców dziecka z placówki, w szczególności jeśli rodzice dziecka nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka lub konsultacji psychologiczno - pedagogicznej dziecka;
    3. Zatajaniu przez rodziców dziecka informacji o stanie zdrowia dziecka, a pobyt w Żłobku może zagrażać jego bezpieczeństwu;
    4. Nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku przez 30 dni w danym miesiącu kalendarzowym spowoduje skreślenie dziecka z listy korzystających ze Żłobka;
  17. Personel Żłobka nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Żłobka.
  18. Żłobek umożliwia ubezpieczenie każdego dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku przez czas trwania projektu.