Strawczyn, dnia 17.08.2022 r.

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Żłobka Gminnego w Strawczynie

 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Żłobek Gminny w Strawczynie , ul. Żeromskiego 16 A, 26-067 Strawczyn

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy Żłobka Gminnego w Strawczynie

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

3. Wymagane wykształcenie:

Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i

posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Głównym księgowym może być osoba, która obligatoryjnie:

- ma obywatelstwo polskie;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

- posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

- preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

- znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;

- znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

- umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz;

- umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Excel, Płatnik, programy finansowo księgowe, płacowe);

- znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych.

Zakres obowiązków:

Główny Księgowy odpowiada za dyscyplinę budżetową, sprawy majątkowe i niemajątkowe Żłobka oraz prowadzenie obsługi bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także skuteczną windykację należności.

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

- przygotowanie projektu budżetu, zmian w budżecie, nadzór i bieżąca analiza realizowanego budżetu;

- prowadzenie rachunkowości Żłobka;

- prowadzenie bieżącej ewidencji wydatkowania środków budżetowych

- sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych;

- nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Żłobka i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;

- przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian planów finansowych;

- prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;

- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych;

- dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;

- windykacja i nadzór nad ściąganiem należności zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie spraw płacowych pracowników Żłobka - sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatku od osób

fizycznych, składek ZUS, prowadzenie ewidencji płacowej, zarówno z umów o pracę, jak i umów zlecenie oraz umów o dzieło;

- prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz innych wynikających z przepisów prawa;

- sporządzanie deklaracji ZUS, naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- prowadzenie ewidencji wszystkich składników majątkowych;

- prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, deklaracji VAT ? 7;

- obsługa finansowa i rozliczanie środków pozyskanych z dotacji lub konkursów, w tym z programów UE (projekty unijne);

- opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

- współpraca ze Skarbnikiem Gminy;

- wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora należą do kompetencji Głównego księgowego.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (?CV? z opisem przebiegu pracy zawodowej, jeśli kandydat taką wykonywał),

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w wymaganym zakresie lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu),

- inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- świadectwa pracy,

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,

- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz

samorządu terytorialnego; przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik Nr 2 do ogłoszenia).

 

Warunki pracy:

Termin rozpoczęcia pracy 1 września 2022 r., na podstawie umowy o pracę na zastępstwo za nieobecnego pracownika w 1/2 wymiaru czasu pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Żłobku Gminnym w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 A, 26-067 Strawczyn lub przesłać na adres: Żłobek Gminny w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 A, 26-067 Strawczyn dopiskiem:

"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy", w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r., do godz. 15.00.

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, a kopie dokumentów

własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Gminnego w Strawczynie po określonym terminie nie będą rozpatrywane

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://strawczyn.4bip.pl/

Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap 1 - spełnienie warunków formalnych;

Etap 2 - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną

powiadomione telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 41 3335027, od poniedziałku do piątku w

godz.: 8.00 - 14.00.

Dyrektor Żłobka Gminnego

w Strawczynie

Agnieszka Mulik